Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 4
poslední

Tabulka Covid k 19.10.

Přeji pěkný den,
posílám aktuální tabulku k dnešnímu dni. Bohužel většinou stoupající počty.
S pozdravem

Ing. Jiří Grim
Odbor obrany a krizového řízení
Městský úřad Nýřany
Americká 39
304 66 PLZEŇ
tel. 377 168 040
mob. 602 419 833
jiri.grim@nyrany.cz
celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060738991 ve Vaší obci / městě:
Kbelany
Dne Od Do
05.11.2020 8:00 15:00
Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
celý text

ostatní | 17. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení školních spojů

Vážení,
od 19. října jsou přecházejí spoje veřejné linkové dopravy na prázdninový režim a to do odvolání vládních opatření omezující výuku na školách.
Na vybraných linkách jsou zrušeny nedělní spoje. Podrobnosti najdete zde: celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Mobilní svoz vyřazených elektrospotřebičů a pneumatik (ostatní odpad)

Na sobotu 28.11.2020 mezi 10-11 hod. objednala obec odvoz níže specifikovaného odpadu. Týden předem, tedy 21.11-28.11.2020 bude možné tento odpad shromažďovat na obecním pozemku v prostoru nádob na tříděný odpad na obecní návsi.
Děkujeme občanům za spolupráci a dodržení všech pokynů týkajících se této akce. celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení mimořádného opatření KHS

Přeji pěkný den,
v příloze posílám zrušení mimořádného opatření KHS a prosím o jeho vyvěšení na veřejné desky.
Děkuji

Ing. Jiří Grim
Odbor obrany a krizového řízení
Městský úřad Nýřany
Americká 39
304 66 PLZEŇ
tel. 377 168 040
mob. 602 419 833
jiri.grim@nyrany.cz
celý text

ostatní | 9. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č.1 v obci Kbelany

Stručný popis průběhu hlasování z 02.10.-03.10.2020 celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

ČEZ DISTRIBUCE
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.
Upozornění : V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci. celý text

ostatní | 6. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Mobilní svoz nebezpečného odpadu


O Z N Á M E N Í


Mobilní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 29.9.2020.
Do tohoto data můžete uskladnit odpad, dle přiloženého letáku, na návsi vedle kontejneru na plast.
Prosím o dodržení instrukcí!
celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Komunitní plánování sociálních služeb na Nýřansku

Proč komunitně plánovat sociální služby?
Snad každý se setkal se životní situací, kterou člověk již sám nemůže zvládnout a potřebuje s jejím řešením pomoci. Může se jednat o seniora, který nezvládá péči o domácnost, maminku, která potřebuje pomoc s péčí o své dítě se zdravotním postižením, nebo rodinu, která se díky neznalosti, případně díky svým chybným rozhodnutím dostala do finančních problémů a hrozí jí ztráta bydleni. A jistě by se našla řada dalších případů. Většinou tyto složité příběhy známe jen ze svého okolí. I když si to nyní možná ani řada z nás nepřipouští, do těchto a podobných situací se může dostat kdokoliv. Pro každého je tedy důležité, aby měl jistotu, že v tíživé životní situaci nalezne účinnou a odbornou pomoc, a to především v podobě dobře nastavených, dostupných a efektivně fungujících služeb. Správné nastaveni těchto služeb nemusí být a není pouze záležitostí pracovníků úřadu či zastupitelů Vaší obce. Všichni mají možnost do tohoto procesu zasahovat a to především prostřednictvím komunitního plánovaní.

Komunitní plánování sociálních služeb probíhá na Nýřansku od června 2020 do května 2022. V této rubrice budou zveřejňovány aktuální informace o tom, jakým způsobem se můžete do plánování rozvoje sociálních služeb zapojit.

celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Úprava jízdního řádu 13. září

Od 13. září budou upraveny spoje č. 6 a 7/9 linky 460541, aby děti byly včas v Blatnici ve škole. Dále byl na DIOSS prodloužen spoj č. 6 linky 460533 a zpět spoj č. 13.

Kvůli zpožďování jede spoj č. 7 linky 460533 o tři minuty dříve, aby nebyl problém s dojezdem do Kozolup a možností přestupu na další spoje směr Plzeň.
celý text

ostatní | 8. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 4
poslední